中文 | English |

中文 | English |

您现在的位置:主页 > 新闻中心 > 公司新闻 > 图像位图图片激光打标

图像位图图片激光打标

日期:2019-07-17 03:03

 河南414N埋弧堆焊焊丝欢迎联系,焊波的夹渣现象。在非平焊时能使熔化金属会冷却,不至下垂。 在加宽焊波时,根据焊缝的不同形态,通常可以采用锯齿和圆圈摆动法。锯齿摆动法,是以螺旋焊管需专用设备焊缝为中心,焊条在前进时向两旁作有规律的运动,焊条的摆动速度与焊条沿焊缝直线运动的速度相等。

 产品描述:采用进口核心器件,配置高速、高精度3D动态聚焦扫描式振镜,结合我公司自主开发的3D软件及控制系统,可完美实现对任意曲面工件的精细加工,无离焦点现象;也可对深度雕刻焦点实时追踪,使加工效率及质量较传统2D打标机更优。线D标记功能,引领激光加工进入新纪元。搭配双自由旋转工装夹具,实现360度完美标刻,不在需要二次装夹,提升加工效率;-关于-产品--,本网不对以上信息真实性,准确性,性负责,与:1,本网凡注明[稿件来源:本网的所有作品,名称及链接,2,本页面为商业,内容为用户自行上传,本网不对该页面内容(包括但不限于文字,图片,视频)真实性和知识产权负责.

 广泛应用于电子元器件、五金工具制品、电工产品、日用消费品、3C电子、工艺礼品、精密器械、穿戴饰品、器械、高低压电器、卫浴行业、电池行业、IT产业等领域。

 焊条直径的选择主要取决于焊件厚度、接头形式、焊缝位置和焊接层次等因素。在一般情况下,可根据表6-4按....

 ).attr(src,u).hide().appendTo(document.body);t=n.Deferred();var f=setTimeout(function(){t.reject()},r);e.getQuickLoginUserLength=function(e){t.resolve(e)},t.always(function(){t=null,clearTimeout(f),a.remove()})}t.then(function(t){i(n.extend({},e.ERROR.SUCCESS,{status:t.us0?1:2,userLength:t.us}))},function(){i(n.extend({},e.ERROR.TIME_OUT))})}}(QHPass),function(e){use strict;e.signOut=function(t,n){void 0===n&&(n=t,t=!0),e.sync.signOut(t).done(function(){e.events.trigger(success.signOut),e.utils.parseCallback(n)()})}}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=

 立焊操作方法有两种:一种是由下向上施焊,称为向上立焊;另一种是由上向下施焊,称为向下立焊。目前生产中....

 现在国内交通压力比较大,汽车数量已经达到三亿辆,很多家庭都有私家车。不管是大城市还是小乡镇,交通堵塞是一个无法解决的问题。其实不仅是交通问题,交规也越快来越严格。不过交警说严格的交规也是为了给大家营造一个安全的开车环境。不过小编今天要告诉大家一个好消息,那就是车上这几个汽车标识都要取消了,以后不怕交警查车了。1,九乐棋牌app交强险。卖车一定会买保险,这其中有一个保险是车主必须要购买的,因为这是国家规定强制性要求的,那就是--交强险。司机在交完交强险之后,就必须在车窗上贴一个纸质的电子保单,如果交警查车没有看见,那就会有相应的惩罚。2,汽车环保标识。其实这就是大家最常见的绿标,这主要是为了证明汽车的排放达到了国家的标准,所以交警查车时候,一定会看这个细节。环保标识也就是最简单的年检标识,如果没有通过年检,那肯定是不能贴环保标识的。3,在国内,皮卡车一直是被当做货车使用,但是在国外就比如说美国。皮卡车可是美国家庭的第一选择,因为非常的实用,可以载货和拉人。之前喷字引起很多人满,不过现在车喷字,反光条表示都已经被取消,所以以后大家不用担心了。很多司机一直觉得这些标识很丑,贴在挡风玻璃上显得很掉档次,不过现在已经取消了,你们开心吗?

 -1)return-4;var u={d:0,c:0,o:0};return o.each(s,function(e,t){/\d/.test(t)?u.d=1:/[a-zA-Z]/.test(t)?u.c=1:u.o=1}),t=u.d+u.c+u.o+(n9?2:1),t=Math.max(3,t)}var o=e.$,u=e.ERROR,a=[,abcabc,abc123,a1b2c3,aaa111,123abc,123456abc,abc123456,qwerty,qwertyuiop,qweasd,123qwe,1qaz2wsx,1q2w3e4r,1q2w3e4r5t,asdasd,asdfgh,asdfghjkl,zxcvbn,qazwsxedc,,admin,password,p@ssword,passwd,Password,Passwd,Iloveyou,Woaini,iloveyou,Wodemima,Woaiwojia,tamade,nimade,123789,1234560,123465,123321,102030,100200,4655321,987654,123123,123123123,121212,111222,12301230,168168,456456,321321,521521,5201314,520520,201314,211314,7758258,7758521,1314520,1314521,147258369,147852369,159357,741852,741852963,654321,852963,963852741,115415,123000,];QHPass.validate={checkRealName:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.REALNAME_EMPTY:!/^[\u4e00-\u9fa5]{2,5}$/.test(e)&&u.REALNAME_INVALID},checkUsername:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.USERNAME_EMPTY:!/^[\w\u4e00-\u9fa5\.]{2,14}$/.test(e)&&u.USERNAME_INVALID},checkNickname:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.NICKNAME_EMPTY:n(e,2,14)?!/^[\w\u4e00-\u9fa5\.]{2,14}$/.test(e)&&u.NICKNAME_INVALID:u.NICKNAME_TOO_SHORT},checkEmail:function(e){var t=/^[a-z0-9](?:[\w.\-+]*[a-z0-9])?@[a-z0-9][\w.-]*\.[a-z]{2,8}$/i;return e=o.trim(e),r(e)?u.EMAIL_EMPTY:!t.test(e)&&u.EMAIL_INVALID},checkMobile:function(e,t){var n,i,s;return t?(n=o.trim(e.mobileNumber),i=e.regExp^1\\d{10}$,s=new RegExp(i)):(n=o.trim(e),s=/^0?1[345789]\d{9}$/),r(n)?u.MOBILE_EMPTY:!s.test(n)&&u.MOBILE_INVALID},checkAccount:function(e){return 0==e.length?u.ACCOUNT_EMPTY:!!(this.checkUsername(e)&&this.checkEmail(e)&&this.checkMobile(e))&&u.ACCOUNT_INVALID},checkCaptcha:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.CAPTCHA_EMPTY:!/^([a-z0-9]{4,7}\d{1,3}[\u4E00-\u9FA5]{1,5})$/i.test(e)&&u.CAPTCHA_INVALID},checkSmsToken:function(e){return e=o.trim(e),r(e)?u.SMS_TOKEN_EMPTY:(6!=e.length!!isNaN(e))&&u.SMS_TOKEN_INCORRECT},checkPassword:function(e,t){if(e=String(e),r(e))return u.PASSWORD_EMPTY;if(e.match(/[^\x00-\xff]/))return u.PASSWORD_FULL_SHARP;if(!t)return!1;switch(s(e)){case-1:return u.PASSWORD_INVALID;case-2:return u.PASSWORD_CHAR_REPEAT;case-3:return u.PASSWORD_ORDERED;case-4:return u.PASSWORD_WEAK;default:return!1}},evaluatePassword:function(e){return s(e)},checkPasswordConfirm:function(e,t){return e!==t&&u.PASSWORD_NOT_MATCH}}}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={title:欢迎登录360,content:,width:460,height:auto,closeSelector:.quc-panel-close,titleSelector:.quc-panel-title,contentSelector:.quc-panel-bd,closeRemove:!0,showMask:!0,fixed:!0,tpl:},r=function(e){this.opt=t.extend({},n,e),this._init(),this._initEvent()};t.extend(r.prototype,{_init:function(){var e=this.opt,n=e.tpl;e.title&&(n=n.replace({title},e.title)),e.content&&(n=n.replace({content},e.content)),this.$el=t(n),this.$hd=this.$el.find(e.titleSelector),this.$bd=this.$el.find(e.contentSelector)},_initEvent:function(){var n=this;this.$el.on(click,this.opt.closeSelector,function(e){e.preventDefault(),n.hide(),t(n).triggerHandler(close)});var r=e.utils.throttle(n.adjustPosition,10,!0);this._adjustPosition=function(){r.apply(n)};var i=t(window);i.on(resize,this._adjustPosition),this.opt.fixed&&!e.utils.support.fixed&&i.on(scroll,this._adjustPosition),this.$el.on(DOMNodeInserted DOMNodeRemoved,this._adjustPosition)},setMask:function(){if(this.opt.showMask&&(this.$mask=this.$maskt(this.opt.maskTpl),t(document.body).append(this.$mask),!e.utils.support.fixed)){var n=t(document.body);this.$mask.css({height:n.outerHeight(!0),width:n.outerWidth(!0)})}return this},removeMask:function(){return this.opt.showMask&&this.$mask&&this.$mask.remove(),this},removeClose:function(){return this.$el.find(this.opt.closeSelector).remove(),this},setTitle:function(e){returnstring==t.type(e)&e.utils.initPlaceholder=n?function(){}:function(n){var r=input[placeholder],textarea[placeholder],.quc-placeholder+input,.quc-placeholder+textarea,i=t(n);if(0!=i.length){var s,o=i[0].tagName;s=INPUT==oTEXTAREA==o?i.filter(r):t(n).find(r),s.each(function(n,r){function i(){0==s.val().length?o.show():o.hide()}var s=t(r),o=s.prev(.quc-placeholder);if(0==o.length){o=t();var u=parseFloat(s.css(border-width))0,a=s.attr(id)quc_placeholder_+e.utils.getGuid();s.attr(id,a);var f=parseFloat(s.css(margin-left))+parseFloat(s.css(padding-left))+u+112,l=parseFloat(s.css(margin-top))+parseFloat(s.css(padding-top))+u+111;o.addClass(quc-placeholder).html(s.attr(placeholder)).attr(for,a).attr(unselectable,on).css({margin-left:f,margin-top:l,line-height:s.css(line-height)20px,background-color:s.css(background-color)#fff,font-size:s.css(font-size)14px,font-family:s.css(font-family)}),s.before(o).attr(data-placeholder,s.attr(placeholder)),s[0].removeAttribute(placeholder)}e.utils.changeRT(s,i);var c=3,h=setInterval(function(){--c0&&e.utils.initPlaceholder(r)})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$;e.utils.emailHint=function(n,r){function i(e){var n=t(),r=n.find(.quc-email-hint);r.css({width:e.outerWidth()});var i=function(){var t=e.val();o&&t.indexOf(@)=0;r--){var i=parseInt(e.charCodeAt(r),10);t=(t21)}return t}function n(){for(var e=navigator,n=[e.appName,e.version,e.languagee.browserLanguage,e.platform,e.userAgent,screen.width,x,screen.height,screen.colorDepth,document.referrer].join(),i=n.length,s=r.history.length;s;)n+=s--^i++;return 2147483647*(Math.round(2147483647*Math.random())^t(n))}var i=__guid,s=e.utils.storage(cookie),o=document.domain,u=s.get(i);if(!u){u=[t(o),n(),+(new Date)+Math.random()+Math.random()].join(.);var a={expires:2592e7,path:/,domain:o.toLowerCase().replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,.$1)};s.set(i,u,a)}return function(){return u}}();e.utils.monitor={};var s=r.__quc_moitor_imgs={},o=e.utils.monitor.send=function(n){if(!e.DEBUG&&e.getConfig(useMonitor,!0)){var r=e.getConfig(monitorUrl,e.getConfig(protocol)+://s.360.cn/i360/qhpass.htm),o=moitor_img++e.utils.getGuid(),u=s[o]=new Image;n=t.param(t.extend({src:e.getConfig(src),version:e.version,guid:i()},n)),r+=(r.indexOf(?)>

 据该公司销售经理孙健介绍,激光打标器是新型实用技术,目前在黑龙江还没有生产制造的厂家,这次参加“制博会”,就是想验证一下公众的接受程度,同时寻找商机。

 3)下班后,操作人员需清洁设备外观和周围的工作环境,不能移动设备,做到无杂物,无尘,洁净,设备摆放整齐,无不相干物品。

 这家公司算是“制博会”上颇有人气的参展商,他们提供的100支高脚酒杯,现场赠送并为参观者刻上自己的名字,此举受到大家的追捧,很快酒杯就赠送完毕。

 新浪娱乐讯 4月3日,北京,刘晓庆在北京出席某活动,她身穿减龄印花裙精气神佳,身带名贵首饰上台领奖女王气场强,台下与友人亲昵热聊,自己照片做手机壳暴露臭美小心思。

 这是来自哈尔滨新区的哈尔滨长光光电工程技术中心有限公司专为制博会提供展示的激光打标技术,工作人员按照围观者提出的需求,现场进行激光雕刻操作,随后,每一个物件就立刻拥有了自己的专属意义。在现场记者看到,工作人员应一女孩要求,在她拿来的一个手机壳上打上了“诺诺,我爱你”的字样,如此,她既送了礼物又表达了感情。

 位图的彩色打标,类似于矢量图彩色打标,不过要求更高,位图要在一个一个点上打出颜色,矢量图是一个区域块打出颜色。

 现在不锈钢黑白图片打标是比较容易实现的,只需要控制一个点黑或者白,也就是不用实时的调整每个点的激光工艺参数。彩色图片打标需要实时调整每个点的激光工艺参数,这个对激光器的稳定性和相关的夹具、定位精度提出非常高的要求。

 根据上一次的经验,打白的输入功率小、频率低、持续时间短。打黑,主要是激光将不锈钢快速加热又快降温,也就是淬火的过程。那么打黑,输入功率稍微提高、频率至80kHz左右,持续时间加到0.4ms左右。

 彩色图像打标,暂时还没有厂家提供完整的方案,基于金橙子软件,可将彩色图像分成多单色图像叠加,通过调整每层图像参数,可以实现有一定色差的标记。

 点击“提交”后,我们会向您的邮箱发送一封验证邮件,请按照邮件中的提示完成操作。

所属类别:公司新闻

该资讯的关键词为:激光打标如何打图片